Ilves jääurheilujaosto

SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT  

Päivitetty 3.8.2021 (Jääurheilujaosto päivittää sääntöjä tarvittaessa)

1.0 TOIMINTA-AJATUS

Ilves Ry haluaa tarjota mahdollisimman laajalle harrastajakunnalle puitteet jääkiekon harrastamiseen ohjatussa toiminnassa kohtuullisin kustannuksin.

1.1 Päämäärät

Toiminnan päämääränä on tarjota hyvä liikuntaharrastus ja luoda pohja läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle, jotta pelaajilla on mahdollisuus kehittyä huippujääkiekkoilijaksi, sekä kasvattaa yhteiskuntakelpoisia ja itsenäisiä ihmisiä.

1.2 Arvot

Seuran toiminnassa korostetaan seuraavia arvoja:

 • Niin seuratoiminnan kuin joukkueidenkaan sisällä ei saa olla salaisuuksia, kaikki toiminta on avointa ja tarkastettavissa.
 • Pelaajia on käsiteltävä tasapuolisesti, vanhempien toiminta tai asema, eivät saa vaikuttaa harjoitteluun tai pelaamiseen.
 • Päätökset tehdään valmennusta lukuunottamatta demokraattisesti, yksi ääni / pelaaja.
 • Toiminnalla on selkeät harrastukselliset - ja urheilulliset tavoitteet. Vastuuvalmentaja tekee niihin liittyvät päätökset huomioimalla vain pelaajan pelillisen kehittymisen.
 • Joukkueiden talous- ja hallintoasiat pidetään erillään valmennuksesta. Niistä päättää ja vastaa vanhempien muodostama organisaatio. Päätökset tehdään demokratian pelisääntöjä noudattaen.

 2.0 ORGANISAATIO

2.1.1 Jääurheilujaosto

Ilveksen jääurheilujaosto, joka on ylin päättävä elin, kutsutaan kokoon 4-6 krt kaudessa. Jääurheilujaostossa on edustajat jokaisesta ikäluokasta, edustaja valmennusvaliokunnasta, sekä seuran toimihenkilöiden edustajana valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö/toiminnanjohtaja.

Jaoston kokoonkutsujana toimii jääurheilujaoston puheenjohtaja.

Jaosto valitsee myös joka toinen vuosi puheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Jaoston tehtävänä on käsitellä ko. ikäluokkia koskevia asioita ja tarpeita sekä luoda toimintastrategia kuluvan kauden lisäksi tuleville 3-5-vuotiskausille.

Jokainen ikäluokka nimeää keskuudestaan edustajan jääurheilujaostoon 30.9. mennessä. Ikäluokan vastuuvalmentaja ilmoittaa ko. henkilön tiedot seuran toimistolle.

 

2.1.2 Jääurheilujaoston johtoryhmä

Ilveksen jääurheilujaoston toimintaa suunnittelee jääurheilujaoston valitsema johtoryhmä. Johtoryhmä toimii myöskin ongelmanratkaisuryhmänä. Johtoryhmän jäsenet ovat seuraavat. Jääurheilujaoston puheenjohtaja, jääurheilujaoston toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö LKK-U8, valmennuspäällikkö U13-U18.

Joukkueiden edustajina kaudella 2021-2022 ovat Markku Mikkonen U18, Tero Kautiainen U13 ja Eero Luoto U11.

2.1.3 Valmennusvaliokunta

Valmennusvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä.

 • Ilves Hockey Oy:n urheilujohtaja
 • Ilves Hockey Oy:n nimeämät valmentajat
 • Valmennuspäälliköt Ilves ry:stä

Muut jäsenet kutsutaan seuraavista:

 • U20, U18, U18Ak, U16 - päävalmentajat

Juniorivalmennusvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä.

 • Valmennuspäälliköt
 • Taitovalmentaja
 • Muut jäsenet kutsutaan ikäluokkien U9-U18 vastuuvalmentajista.

Valmennusvaliokunnan tehtävät:

Valmennusvaliokunta luo seuran valmennukselliset linjaukset ja avustaa seuran valmennuspäällikköä valmentajalinjausten luomisessa. Valmennusvaliokunta kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Valmennusvaliokunnan puheenjohtaja valitaan yhdeksi kaudeksi kerrallaan jaoston kevätkokouksessa.

2.2 Joukkueiden organisaatio

Jokainen ikäluokka toimii samanlaisen organisaation pohjalta.

Siihen kuuluvat ikäluokan vastuuvalmentaja, joukkueiden vastuuvalmentaja ja valmentajat, 1-2 joukkueenjohtajaa, 1-3 huoltajaa. Ikäluokan vastuuvalmentaja valvoo, että joukkueiden johtoryhmä on toiminnallisesti oikean kaltainen.

Johtoryhmän tehtävät ja vastuut on esitetty liitteenä olevissa toimenkuvamäärityksissä.

Kunkin joukkueen vanhempainkokous päättää johtoryhmälle ikäluokan/ joukkueen budjetista suoritettavat korvaukset. Kuitenkin huomioiden, että valmentajien korvaukset, koulutukset ja mahdolliset muut sopimuskorvaukset maksaa jääurheilujaosto.

2.3 Jääurheilujaoston toiminta, vastuut ja toimielimet

Jääurheilujaoston puheenjohtaja

Jääurheilujaoston operatiivinen ja taloudellinen vastuu on jääurheilujaoston puheenjohtajalla. Kuitenkin niin, että kaikki seuran jääurheilua koskevat asiat on vahvistettava johtoryhmässä / jääurheilujaostossa, joka on ylin jääurheilun toimiva elin. Jääurheilujaoston puheenjohtaja valitaan jääurheilujaoston toimesta 2-vuotiskaudeksi kerrallaan.

2.4 Ongelmien ratkaisut

Ongelmienratkaisuelimenä seurassa toimii jääurheilujaoston johtoryhmä.

Jääurheilujaoston toimintaan liittyviä ongelma- ja ristiriitatilanteita ratkaistaan jaoston vahvistaman menettelytavan mukaisesti, kuitenkin siten, että ensin osapuolien odotetaan tekevän parhaansa ikäluokan sisällä selvittääkseen erimielisyytensä.

Päätöksestä lopullisen vastuun kantaa jääurheilujaoston johtoryhmä, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ja sen käsittelyyn voidaan tuoda mikä hyvänsä ikäluokan ongelma/ristiriitatilanne.

Ristiriitatilanteita selvitettäessä johtoryhmää vahvistetaan tarvittaessa osaavilla ja asiantuntevilla Ilves ry:n jäsenillä. Ryhmä tekee päätöksen kuultuaan kaikkia asianosaisia ja tekee tarvittaessa päätöksen, jota joukkueen on noudatettava.

Tavoitteena on muodostaa tapa, missä eri osapuolet voisivat luottaa siihen, että tilannetta käsiteltäisiin mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

2.5 Joukkueiden toiminta

Valmennuksesta ja siihen liittyvistä asioista päättää vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentajan ja muut valmentajat valitsee aina seuran valmennuspäällikkö, joka tarvittaessa pyytää apua valmennusvaliokunnalta. Joukkueen hallinnollisista ja taloudellisista asioista päättää vanhempainkokous. Vanhempainkokouksen kutsuu koolle joukkueenjohtaja.

Joukkueelle valitaan johtoryhmän jäseniksi 1-2 joukkueenjohtajaa ja 1-3 huoltajaa. Nämä henkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän yhdessä joukkueen valmentajien kanssa. Joukkueen vastuuvalmentaja valvoo, että jokaisessa joukkueessa on kyseiset henkilöt nimetty ja saatettu seuran toimiston tietoon.

Vanhempainkokous toimeenpanee yhteistyössä joukkueenjohtajien kanssa tarvittavan varainhankinnan ja valvoo joukkueenjohtajan toimintaa. Joukkueenjohtaja hoitaa käytännön toiminnan vanhempainkokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti (budjetti ja toimintasuunnitelma).

Joukkueet toimivat osana Ilveksen seuraorganisaatiota ja ovat näin velvollisia noudattamaan seuran tai jääurheilujaoston tekemiä päätöksiä. Muuten joukkueet toimivat itsenäisinä taloudellisina ja hallinnollisina yksikköinä.

3.0 BUDJETOINTI JA RAHOITUS

3.1 Seuran jääurheilun budjetointi

Seuran jääurheilujaoston budjetti laaditaan toiminnanjohtajan toimesta ja esitellään sekä hyväksytään kausittain. Jääurheilujaostossa hyväksytty budjetti esitellään ja hyväksytään Ilves ry:n johtokunnan kokouksessa. Joukkueenjohtajat saavat tiedon budjetista jääurheilujaoston kokouksissa ja tiedottavat joukkueita asiasta.

3.2 Ikäluokkien / joukkueiden budjetit ja rahoitus

3.2.1 Periaatteet

Ikäluokat / joukkueet keräävät toimintaansa tarvittavan rahoituksen itsenäisesti. Kaikki rahat ja omaisuus, jotka on hankittu tai kerätty eri menetelmillä ovat seuratoiminnan periaatteiden mukaisesti Ilves ry:n omaisuutta. Ikäluokat / joukkueet päättävät itsenäisesti varojen käytöstä toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuran valmennuskustannukset, jäävuorot, ja muut yhteiset kustannukset hoidetaan jääurheilujaoston budjetin mukaisesti. Nämä kustannukset laskutetaan ikäluokilta / joukkueilta seuran jaosto- ja olosuhdemaksuina. Jääurheilujaosto päättää vuosittain mahdollisista yhteisistä varustehankinnoista, esim. pelipaidat ja maalivahdinvarusteet.

Ilves ry:lle maksettavaa hallintokorvausta (toimiston palvelut) ja jäsenmaksuja lukuun ottamatta kaikki kerätyt varat jäävät jääurheilujaoston omaan toimintaan.

Ikäluokissa / joukkueissa varat kerätään kunkin joukkueen vanhempainkokouksen tekemän päätöksen mukaan. Seuran ohjeistus on, että budjetti on aina kokonaisbudjetti, jossa pelaajakohtaista korvamerkittyä varainhankintaa ei ole, (verottajan ohjeiden huomiointi). Seura edellyttää kuitenkin, että jokaisen toimintaan osallistuvan tulee sitoutua hankkimaan oma osuutensa joukkueen vanhempainkokouksen määrittämästä kokonaisbudjetista. Jos jonkun toimintaan osallistuvan katsotaan karttavan varainkeruuseen osallistumista, voidaan asia viedä seuran jääurheilujaoston johtoryhmän ratkaistavaksi.

Toimintaa pyritään kehittämään niin, ettei kenenkään pelaajan tarvitse lopettaa harrastustaan taloudellisten asioiden vuoksi. Tämä edellyttää toiminnan (esim. turnaukset) rajoittamista ikäluokkakohtaisilla pelisäännöillä järkeviin ja toimintaa tukeviin raameihin. Joukkueiden yhteistä budjettiosuutta on myös pyrittävä kasvattamaan. Lisäksi on hyödynnettävä SJL:n ja Ilves ry:n tukijärjestelmiä niille pelaajille, joille taloudelliset tekijät aiheuttavat esteitä harrastamisen osalta. Huomioitava on myös yhteisten asuste- ja varustehankintojen järkevöittäminen ja kulujen pitäminen mahdollisimman alhaisina.

Kauden alkaessa vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja laativat yhteistyössä ikäluokalle / joukkueelle toimintasuunnitelman. Tämän suunnitelman pohjalta joukkueenjohtaja laatii kauden budjetin. Toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyy vanhempainkokous. Hyväksytty toimintasuunnitelma ja budjetti toimitetaan seuran toimistolle viimeistään 30.9.

Budjetti on jaksotettava kolmeen osaan

1.kausi 1.5.-31.8. / 2.kausi 1.9.-31.12. / 3.kausi 1.1.-30.4.

 3.2.2 Toimintamaksut (pelaajan maksu seuralle)

Jokaisen pelaajan tulee rekisteröityä Ilves ry jääurheilujaoston toimintaan kotisivuilla olevan rekisteröitymisen kautta.  Pelaaja saa rekisteröitymisen yhteydessä henkilökohtaisen viitenumeron ja laskun kauden toimintamaksusta.

Seuran toimintamaksu maksetaan koko kaudesta laskussa olevan maksuaikataulun mukaan. Lisätietoa on maksuohjeissa kausikohtaisesti. Jääurheilujaosto maksaa joukkueiden yhteiseksi sovitut kustannukset kuten osuuden pelipaidoista, maalivahdin varusteet ja hallinnolliset kustannukset. Tästä syystä pelaajilta kerätään toimintamaksu.

3.2.2.1 Ikäluokkien / joukkueiden maksamat maksut seuralle

Lisäksi laskutetaan kuukausittain olosuhdemaksua sekä tarvittaessa jaostomaksua. Olosuhde – ja jaostomaksuilla Ilves ry:n jääurheilujaosto maksaa kausittain muuttuvia kustannuksia, kuten jäävuorot ja salivuorot sekä pelaajamäärissä tapahtuvia muutoksia ja yhteisistä julkaisuista tulevia kustannuksia. Maksujen summat päättää jääurheilujaosto kokouksessaan ja pidättää oikeuden tarkentaa maksujen määrää kauden kuluessa. Maksut määritellään aina kausikohtaisena.

 3.2.3 Joukkueiden hyvitykset ja varainkeruu

Seuran oman julkaisun ILVES MURISEE-lehden mainosten hinnasta hyvitetään 100 % joukkueelle. Joukkueen omavastuuosuus määritellään kausittain jääurheilujaoston kokouksessa. Joukkueiden asuste- ja peliasumainoksien tuotto kohdentuu suoraan lyhentämättömänä joukkueen omaan käyttöön.

Huomioitava kuitenkin on, että seura varaa koko seuraa koskeviin peliasumainoksiin tilat erillisen ohjeen mukaisesti.

Muut ikäluokkien / joukkueiden omat varainhankinnat (esim. talkoot yms.) ja niiden tuotto jää joukkueille. Joukkueiden velvollisuus on toimia seuran antaman ohjeistuksen mukaan kaikissa varainhankintaan liittyvissä asioissa, (katso talousohjeet).

3.2.4 Pelaaja siirtyy seuran sisällä toiseen joukkueeseen

Kerätystä maksusta vähennetään joukkueelle syntyneet kulut ja loppu siirretään uudelle joukkueelle. Muut joukkueen varainkeruulla hankitut tulot arvioidaan tapauskohtaisesti.

3.2.5 Pelaaja siirtyy toiseen seuraan tai lopettaa jääkiekon harrastamisen

Pelaajasiirroissa noudatamme SJL:n kilpailusääntöjen määrittämiä siirtosäännöksiä.

Jos pelaaja lopettaa jääkiekon pelaamisen Ilveksessä 31.12. mennessä on joukkueelle maksettava budjettikausien 1. ja 2. täydet maksut.

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen Ilveksessä 1.1. jälkeen on joukkueelle maksettava koko kauden täydet maksut. Varainhankinnalla kerätyt varat jäävät joukkueelle/seuralle.

 3.2.6 Joukkueen muut maksut

Joukkue maksaa valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien matkat, ruokailut ja majoituksen kotimaan pelimatkoilla ja turnauksissa.

Ulkomaille suuntautuvat pelimatkat budjetoidaan tapauskohtaisesti.

3.2.7 Toimintamaksut sairastapauksissa

Seuran toimintamaksussa on 3 kuukauden omavastuujakso.

Jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti yli 3 kk voidaan toimintamaksusta antaa hyvitystä jääurheilujaoston päätöksellä.

3.2.8 Joukkuemaksusta sairauspoissaolot huomioidaan seuraavasti

Omavastuujakso on 2 viikkoa (ei hyvityksiä)

Omavastuujakson jälkeen seuraavista poissaoloviikoista:

viikot 3 ja 4 hyvitys 25%

viikot 5 - 12 hyvitys 50 %

Yli kolme kuukautta kestävästä yhtäjaksoisesta poissaolosta vapautus maksuista.

3.3 Kustannusten seuranta

Joukkueet toimivat osana Ilves ry:n kirjanpitoa ja noudattavat emoseuralta saatavia ohjeita. Joukkueenjohtaja hyväksyy laskut ja rahastonhoitaja/ joukkueenjohtaja huolehtii niiden kirjaamisesta ohjeiden mukaisesti. Joukkueen tilintarkastajana toimii vanhempainkokous. Kauden päättyessä laaditaan emoseuran ohjeiden mukainen tilinpäätös, joka tulee toimittaa seuran toimistoon 30.5. mennessä.

4.0 KAUDEN TOIMINTA

4.1 Joukkueen kokoaminen

U16 – U18 ikäluokat

Kaikille harjoitusryhmään valituille pelaajille toimitetaan seuran toimesta kutsu. Myös niille, joita ei harjoitusryhmään valita lähetetään kannustava tiedote ja ohjeistus mahdollisista jatkotoimista uran jatkamiseksi toisessa seurassa. Lisäksi valmentajan tulee antaa henkilökohtainen selvitys kaikille ryhmästä pudotettaville pelaajille.

Arviointikeskusteluja on kaksi kertaa kaudessa, jolloin pelaaja sekä valmentaja käyvät läpi pelaajan kehitystä.

U11 – U15 ikäluokat

Toimintaan valituille pelaajille lähetetään seuran toimesta kutsu tulevan kauden toimintaan. Kunkin kauden alkaessa määritellään ikäluokkakohtaiset kattoluvut pelaajien määrässä ja niiden lukujen puitteissa voidaan uusia pelaajia ottaa seuran toimintaan mukaan. Jokaisen uuden tulokkaan toimintaan hyväksyy ikäluokan vastuuvalmentaja.

Arviointikeskusteluja järjestään yhden kerran kaudessa, jolloin pelaaja ja hänen vanhempansa sekä valmentaja käyvät läpi pelaajan kehitystä.

U9 – U10 ikäluokat

Kaikille edellisellä kaudella toiminnassa mukana olleille toimitetaan seuran toimesta kutsu tulevan kauden toimintaan. Kunkin kauden alkaessa määritellään ikäluokkakohtaiset kattoluvut pelaajien määrässä ja niiden lukujen puitteissa voidaan uusia pelaajia ottaa seuran toimintaan mukaan. Jokaisen uuden tulokkaan toimintaan hyväksyy ikäluokan vastuuvalmentaja.

U7 – U8 ikäluokat

Kaikille edellisellä kaudella toiminnassa mukana olleille toimitetaan seuran toimesta kutsu tulevan kauden toimintaan. Kunkin kauden alkaessa määritellään ikäluokkakohtaiset kattoluvut pelaajien määrässä ja niiden lukujen puitteissa voidaan uusia pelaajia ottaa seuran toimintaan mukaan. Jokaisen uuden tulokkaan toimintaan hyväksyy ikäluokan vastuuvalmentaja.

U5 – U6 ikäluokat

Seura on sitoutunut toimimaan Suomen jääkiekkoliiton leijonakiekkokoulun toimintamallin mukaan. Kiekkokouluryhmät muodostetaan vuosittain uudelleen, huomioiden eri ikäluokkien tilanteet.

Harrastekiekko

Harrastekiekkojoukkueita perustetaan seurassa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Olosuhteet arvioidaan kausittain. Seura- ja joukkuemaksu määräytyvät kunkin kauden tilanteen mukaan.

4.2 Vanhempainkokoukset kauden aikana

Kauden aikana kutsutaan vanhempainkokous koolle, kun päätettäväksi tulee niin merkittäviä asioita, että joukkueenjohtaja tai joukkueen johtoryhmä eivät pysty niitä päättämään. Kuitenkin niin, että vanhempainkokouksia on järjestettävä vähintään kaksi kertaa kaudessa. Ensimmäinen syksyllä toiminnan alkaessa ja toinen keväällä kauden päättyessä (katso Ilveksen talousohjeet). Jokaisesta kokouksesta on pidettävä asianmukainen pöytäkirja ja noudatettava muiltakin osin asianmukaisia kokouskäytäntöjä.

4.3 Vakuutukset

Joukkueenjohtajat varmistavat, että jokaisella joukkueen pelaajalla on voimassa oleva SJL:n pelipassi ja vakuutus ennen joukkueen jääharjoittelun alkamista.

Joukkueenjohtajilla, valmentajilla ja huoltajilla on oltava voimassa oleva SJL: pelipassi. Toimihenkilöillä on voimassa Tuplaturvavakuutus.

4.4 Ilmoittautuminen sarjoihin

Seuran toimiston kautta hoidetaan keskitetysti ilmoittautumiset sarjoihin ja joukkue maksaa sarjatoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Sarjamaksut laskutetaan myöhemmin joukkueilta.

4.5 Pelaajasiirrot

Pelaajasiirroissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton määräyksiä.

Pelaajasiirrot hyväksyy ja toteuttaa seuran valmennuspäällikkö.

4.6 Kauden päättäjäiset

Seura järjestää kauden päättäjäistilaisuuden erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ohjeistus mahdollisten palkitsemisten johdosta toimitetaan joukkueenjohtajien tietoon erillisellä ikäluokkakohtaisella ohjeistuksella.

5.0 HARJOITUKSET JA PELIT

5.1 Jääharjoitukset

Seuran käyttöön tulevat jäävuorot jakaa seuran valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö. Jaossa huomioidaan ikäluokkakohtaiset tapahtumamäärät, sekä mahdollisuuksien mukaan joukkueen tai valmentajan esittämät toivomukset. Joukkueet maksavat jäävuorojen kustannukset jääurheilujaostolle. Kustannukset jaetaan tasan kaikille vuoroille, olivatpa ne Hervannassa, Hakametsässä, Kangasalla tai muualla. Kustannukset jaetaan tasan myös turnauksissa.

Mikään joukkue ei voi itsenäisesti ilman seuran valmennuspäällikön ja valmennusvaliokunnan suostumusta varata omia jäävuoroja tai käyttää sponsorin tarjoamaa jäävuoroa toimintansa lisänä. Tämä tarkoittaa myös kesäaikana tapahtuvaa toimintaa.

 5.2 Pelien järjestäminen

Suomen Jääkiekkoliitolta tulee kauden alkaessa peliohjelmat ja ohjeet pelien järjestämisestä. Lisäksi erotuomarikerhot ja jäähallit antavat omat ohjeensa.

Ilveksen toimistolta saa kauden alkaessa ja kestäessä ohjeet, sekä tarvittaessa apua pelien järjestämisestä. Huomioitava mm. seuraavia asioita:

 • ilmoitus peleistä jäähallille
 • erotuomarien tilaaminen riittävän aikaisessa vaiheessa
 • SM-sarjassa oltava viralliset toimitsijat
 • peliajan ja paikan ilmoittaminen vastustajille ja erotuomareille
 • järjestyksenvalvojat
 • kirjuri
 • kuuluttaja
 • ajanottajat
 • jäähymiehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.3 Turnaukset ja ottelumatkat kotimaassa ja ulkomailla

Kunkin joukkueen toiminnassa on noudatettava seuran asettamaa kattorajaa turnausosallistumisten määrässä. Näin voidaan kustannukset pitää joukkuekohtaisesti kurissa.

Ulkomaille suuntautuviin ottelumatkoihin ja kansainvälisiin otteluihin Suomessa on erikseen anottava lupa jääurheilujaostolta, jonka jälkeen seura anoo pelilupaa Suomen Jääkiekkoliitolta. Huomioitavaa, että luvat on anottava hyvissä ajoin ennen käytännön järjestelyjen aloittamista.

5.4 Muu harjoitustoiminta

Ikäluokille/joukkueille on varattu seuran toimesta oheisharjoittelutilat. Oheisharjoittelutilojen kustannukset laskutetaan joukkueilta jääurheilujaoston toimintasuunnitelman mukaisesti.

6.0 URHEILUTOIMINTA

6.1 U7- U8 ja U9 - U10 ikäluokat

6.1.1 Joukkueiden muodostaminen

Ilves muodostaa kuhunkin ikäryhmään mahdollisimman tasaväkiset joukkueet. Mahdollisuuksien mukaan pyritään huomioimaan myös pelaajien asuinpaikan sijaintia. Ensisijaisesti mukana ovat aina edelliskaudella toiminnassa jo olleet pelaajat. Mahdollisia uusia pelaajia voidaan toimintaan ottaa mukaan kausittain määriteltävien ikäluokkakohtaisten kattolukujen puitteissa. Urheilullisista syistä ei joukkueista pudoteta yhtään pelaajaa pois.

U7 ja U8 joukkueet osallistuvat Ilves-Tappara sarjoihin (seurat järjestävät sarjan).

U9 ja U10 joukkueet osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton alueelliseen Leijonaliigaan.

 

6.1.2 Taitoryhmätoiminta

Seura perustaa taitoryhmätoimintaa eri ikäluokissa valmennuspäällikön harkinnan mukaan. Taitoryhmätoiminnasta syntyvät kustannukset maksetaan joukkue tai pelaajakohtaisesti ikäluokan toimintamallin mukaan.

6.1.3 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Mahdollisen Ilveksen sisällä tapahtuvan joukkuesiirron ikäluokkien välillä ratkaisevat ikäluokkien vastuuvalmentajat, pelaaja ja hänen vanhempansa yhteistyössä seuran valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön on hyväksyttävä pelaajasiirrot.

6.1.4 Ohjaustoiminta

Ilves nimeää joukkueille mahdollisimman tasokkaat valmentajat. Valmentajat pyrkivät kehittämään kaikkia joukkueeseen kuuluvia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kenttäpelaajien osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi pelipaikkojen kierrättämistä.

Harjoittelun painopistealueina ovat henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja sosiaalinen kasvatustyö.

Ohjaajat ovat velvollisia antamaan kaudella kirjallisen palautteen pelaajalle hänen edistymisestään.

6.1.5 Jääharjoittelu

Seura osoittaa joukkueille jäävuorot.

Jäänjaon linjauksen tekevät seuran valmennuspäälliköt ja taitovalmentaja. Jäävuorot päivittää kalenteriin erikseen nimetty jäänjakaja.

U7-U10 junioreiden harjoitteet ovat yhteisharjoitteita useamman peliryhmän kanssa. Harjoituksia voi olla sekä jäähalleissa että tekojäällä.

 

6.1.5 Pelaaminen

Ilves ry osallistuu U9-U10 joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen järjestämään Leijonaliigaan. U7-U8 joukkueet osallistuvat Ilves-Tappara-sarjaan.

Joukkueet voivat lisäksi pelata harjoitusotteluja, jotka koostuvat yksittäisistä otteluista ja turnausotteluista. Turnausotteluissa on kuitenkin huomioitava ikäluokan linjaus.

Joukkueen otteluohjelma on hyväksytettävä seuran valmennuspäälliköllä, jolla on oikeus tehdä tarpeelliset muutokset.

 

6.1.6 Peluuttaminen

Junioripelaajia peluutetaan koko pelikauden ajan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. U7-U10 junioreissa yksittäinen ottelu pyritään pelaamaan noin 10 pelaajan peliryhmissä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen aikaansaamiseksi. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään otteluista lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä.

Huomioitava on kuitenkin, että peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja joukkueelle laadittujen sääntöjen noudattaminen.

 

6.1.7 Poissaoloista ilmoittaminen

Pelaaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan joukkueen valmentajille niin pian kuin suinkin mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle, toissijaisesti muille valmentajille tai joukkueenjohtajalle. Syytä poissaoloon pelaaja ei ole velvollinen ilmoittamaan.

 

6.2 U11 – U12

6.2.1 Joukkueiden muodostaminen

Ryhmiä perustetaan olosuhteiden ja pelaajamäärien mukaan. Seura ilmoittaa joukkueet urheilullisin perustein eri sarjoihin. Mahdollisia uusia pelaajia voidaan toimintaan ottaa mukaan kausittain määriteltävien ikäluokkakohtaisten kattolukujen puitteissa. Huomioitavaa on kuitenkin näissä ikäluokissa jo luonnollisten lajilopettamisten vuoksi aiheutuvat mahdolliset joukkueiden yhdistämiset ja joukkueiden välillä tapahtuvat pelaajasiirrot. Siirron määrittelee aina seuran valmennuspäällikkö yhteistyössä ikäluokan valmentajien kanssa.

Joukkueet osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton alueelliseen sarjatoimintaan.

6.2.2 Taitoryhmätoiminta

Ikäluokittain määriteltävien pelaajamäärien pohjalta seura voi tarjota kehittyneille ja motivoituneille pelaajille mahdollisuuden taitoryhmätoimintaan. Taitoryhmän tarkoituksena on antaa ko. pelaajille mahdollisuus oman tasonsa mittaamiseen teknisesti ja fyysisesti vaativampien harjoitusten parissa. Samoin taitoryhmän tarkoitus on olla seuratoiminnan tasomittarina.

6.2.3 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Siirtyminen saman ikäluokan toiseen joukkueeseen seuran sisällä on mahdollista. Mahdollisuuden selvittää seuran valmennuspäällikkö yhteistyössä joukkueiden ohjaajien kanssa. Siirron lähtökohtana on aina oltava perusteltu ja järjellinen syy siirtoon, joko seuran kannalta tai pelaajan kannalta. Ainoastaan hyvän ystävän pelaaminen siirron kohteena olevassa joukkueessa ei ole riittävä syy siirtoon.

6.2.4 Ohjaustoiminta

Seura nimeää joukkueille mahdollisimman tasokkaat valmentajat. Valmentajat pyrkivät kehittämään kaikkia joukkueeseen kuuluvia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Harjoittelun painopistealueina ovat henkilökohtaisten taitojen, tekniikan ja taktiikan kehittäminen.

Ohjaajat ovat velvollisia antamaan kaudella kirjallisen palautteen pelaajalle hänen edistymisestään.

6.2.5 Jääharjoittelu

Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö.

U11-U12 junioreiden harjoitteista on osa yhteisharjoitteita toisen joukkueen tai harjoitusryhmän kanssa. Osa on joukkueen omia harjoituksia. Tarkempi jako on tehty ikäluokittain kauden alussa. Harjoituksia voi olla sekä jäähalleissa, että tekojäällä.

6.2.6 Pelaaminen

Seura osallistuu U11-U12 juniorijoukkueilla Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen sarjoihin.

Joukkueet pelaavat lisäksi harjoitusotteluita, jotka koostuvat yksittäisistä otteluista ja turnausotteluista. Turnausotteluissa on kuitenkin huomioitava seuran linjaus, joka antaa mahdollisuuden osallistua turnauksiin kauden aikana.

Joukkueen otteluohjelma on hyväksytettävä seuran valmennuspäälliköllä, jolla on oikeus tehdä tarpeelliset muutokset.

6.2.7 Peluuttaminen

Valmentajat vastaavat peluuttamisesta. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä. Huomioitava on kuitenkin, että peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja joukkueelle laadittujen sääntöjen noudattaminen.

6.2.8 Poissaoloista ilmoittaminen

Pelaaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan joukkueen ohjaajalle niin pian kuin suinkin mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle, toissijaisesti muille ohjaajille tai joukkueenjohtajalle. Syytä poissaoloon pelaaja ei ole velvollinen ilmoittamaan.

6.3 U13 – U18 ikäluokat

6.3.1 Joukkueiden muodostaminen

Seura muodostaa U13 – U18 ikäluokissa joukkueet kausikohtaisesti valmennuspäällikön ja valmennusvaliokunnan esityksen pohjalta.

Kaikkiin joukkueisiin nimetään harjoitusryhmät, joista tulevan kauden lopullinen joukkue nimetään.

Harjoitusryhmiin valitaan pelaajat edellisen kauden joukkueista, yhteistyöseuroista ja mahdollisesti muista seuroista tulevista pelaajista. Joukkueisiin sijoittamisen suorittavat vastuuvalmentajat yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

6.3.2 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Siirtyminen saman ikäluokan toiseen joukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on tarvittaessa mahdollista. Mahdollisuuden selvittää seuran valmennuspäällikkö yhteistyössä joukkueiden vastuuvalmentajien kanssa. Siirron lähtökohtana on oltava aina, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon siirtyy.

6.3.3 Valmennus

Seura nimeää joukkueille mahdollisimman tasokkaat valmentajat. Valmentajat pyrkivät kehittämään kaikkia joukkueeseen kuuluvia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Harjoittelun painopistealueina ovat eri pelitilanneroolien omaksuminen sekä henkilökohtaisen tekniikan ja taktiikan kehittäminen.

Valmentajat ovat velvollisia antamaan kaudella kirjallisen palautteen pelaajalle hänen edistymisestään.

6.3.4 Jääharjoittelu

Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö.

U13-U18 joukkueiden jäätarpeessa huomioidaan kilpatoiminnan prioriteetit.

6.3.5 Pelaaminen

U13-U18 joukkueet pelaavat niin korkealla kansallisella sarjatasolla kuin kulloinkin on mahdollista. Mahdollisten muiden U13-U18 joukkueiden tilanne päätetään kausikohtaisesti valmennuspäällikön ja valmennusvaliokunnan esityksen pohjalta.

Joukkueet pelaavat lisäksi harjoitusotteluita, jotka koostuvat yksittäisistä otteluista ja turnausotteluista.

Joukkueen otteluohjelma on hyväksytettävä seuran valmennuspäälliköllä, jolla on oikeus tehdä tarpeelliset muutokset.

6.3.6 Peluuttaminen

U13-U18 joukkueissa peluuttamisen päättävät aina valmentajat. Peluuttamisen on oltava oikeudenmukaista.

Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen, että joukkueelle laadittujen sääntöjen ja tavoitteiden noudattaminen.

6.3.7 Poissaoloista ilmoittaminen

Pelaaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan joukkueen vastuuvalmentajalle niin pian kuin suinkin mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle, toissijaisesti muille valmentajille tai joukkueenjohtajalle.

8.0 TAVOITTEEMME ILVEKSESSÄ

8.1 U7-U12

8.1.2 Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteenamme on kasvattaa nuorista pelaajista terveen itsetunnon, sekä reilun ja urheilullisen elämäntavan omaavia kansalaisia, jotka:

 • kykenevät arvioimaan itseään ja mahdollisuuksiaan erilaisissa tilanteissa
 • ovat leikkimielisiä ja aitoja
 • ottavat kantaa, ilmaisevat itseään vapaasti, osaavat kysyä ja vastata tarvittaessa
 • osaavat kuunnella myös muita
 • osaavat myöntää omat virheensä
 • ymmärtävät koulunkäynnin tärkeyden ja merkityksen
 • kunnioittavat vastustajia ja tuomareita
 • kannustavat joukkuetovereita
 • pitävät huolta varusteistaan
 • yrittävät aina parhaansa

8.1.3 Urheilulliset tavoitteet

Pääpaino urheilullisten tavoitteiden osalta on yksilön henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä ja vahvistamisessa.

 • lajitaidot
 • opettaa ja vahvistaa juniorien pelikäsitystä
 • pelin ymmärtäminen, lukeminen ja ratkaisunteko
 • opettaa ja vahvistaa juniorien pelitaitoja eri pelitilannerooleissa
 • hyökkääminen / puolustaminen – kiekollisena / kiekottomana
 • käsitellä jokaista junioria oikeudenmukaisesti, sekä tukea ja kannustaa häntä omatoimiseen harjoitteluun
 • pihapelit ja eri lajeihin tutustuminen

8.2 U13–U18 ikäluokat

 Joukkueiden kilpailulliset ja kasvatukselliset tavoitteet:

Ilves muodostaa joukkueita eri sarjatasoille. Tavoitteena on, että ikäluokan ykkösjoukkueet pelaavat korkeimmalla sarjatasolla U16-U18 ikäluokissa.

Muiden joukkueiden kilpailullinen tavoite määritellään kausittain.

 • U13-U15 pelaaminen korkeimmalla sarjatasolla
 • U16-U18 pelaaminen SM-sarjatasolla

Pelaajatavoitteet:

 • pelaajan ominaisuuksien kehittäminen huippukiekkoa varten

Henkiset ominaisuudet:

 • kunnianhimo, itseluottamus, omatoimisuus, vastuuntunto

Fyysiset ominaisuudet:

 • kestävyys, lihasvoima, tasapaino, nopeus, notkeus

Yksilötaidot:

 • suoritusylpeys, suoritusvarmuus, suoritusten vaativuus, pelikäsitys ja pelitaidot eri pelitilannerooleissa

Ryhmätaidot:

 • valmiudet joukkuepeliin ja yhteistyö eri tilanteissa

Seuran tavoitteena on saada 2-3 pelaajaa eri ikäluokkien maajoukkueisiin.

9.0 JÄÄHARJOITTELU ILVEKSESSÄ

Valmennusvaliokunta määrittelee SM-tason joukkueiden valmennuksen linjaukset.

Nuoremmissa ikäluokissa linjauksen määrittelee kausikohtaisesti valmennuspäällikkö, junioripäällikkö ja ikäluokan vastuuvalmentaja.

Seurassa toimitaan oman valmennuslinjauksen mukaan, jonka sisällä huomioidaan Suomen Jääkiekkoliiton asettamat linjaukset.

10.0 TÄHTISEURA

Ilves hakeutuu tähtiseuraksi kaudella 2021-2022 SJL:n ohjeiden mukaan.

11.0 JÄÄURHEILUN TOIMENKUVAT

11.1 Jääurheilujaosto

Ilveksen jääurheilujaoston toimintaa suunnittelee jääurheilujaoston valitsema johtoryhmä.

Johtoryhmä toimii myöskin

ongelmanratkaisuryhmänä.

Jääurheilujaostossa on edustajat jokaisesta ikäluokasta, edustaja valmennusvaliokunnasta, sekä seuran toimihenkilöiden edustajana valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö.

Jaoston kokoon kutsujana toimii jääurheilujaoston puheenjohtaja.

Jaoston tehtävät:

 • valitsee jaoston puheenjohtajan
 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin
 • toimii ongelmanratkaisuelimenä

11.2. Jääurheilujaoston puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii jaoston johtajana taloudellisissa, hallinnollisissa ja operatiivisissa asioissa.

Puheenjohtajan valitsee tehtäväänsä jääurheilujaosto kevään vuosikokouksessaan. Ehdokkaat voivat olla jaoston jäseniä tai ulkopuolisia henkilöitä. Puheenjohtajan kausi on aina kaksivuotinen. Puheenjohtaja on oikeutettu itsenäisesti jaoston toimintaan liittyvistä käytännön asioista ja hankinnoista hyväksytyn budjetin puitteissa.

Puheenjohtajan toimenkuva:

 • laatii jaoston toimintasuunnitelman ja vastaa se toteuttamisesta
 • kutsuu koolle jaoston kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana
 • laatii jaoston budjetin ja vastaa sen toteutumisesta
 • hyväksyy jaoston laskut ja laatii niiden pohjalta tilinpäätöksen yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa
 • laatii kauden päätyttyä jaoston toimintakertomuksen
 • edustaa jaostoa tarvittaessa eri tilaisuuksissa
 • toimii yksittäisen pelaajan ja tämän vanhempien edunvalvojana seuran eri organisaatioissa

 11.3 Valmennuspäällikkö

 • johtaa seuran valmennustoimintaa
 • rekrytoi valmentajat
 • vastaa urheilutoiminnan kehittämisestä
 • toimii seuran edustajana

SJL ry:n eri tilaisuuksissa

 • valvoo pelaajasiirrot
 • kiekkokoulut / leirit
 • sisäinen koulutus
 • toimia valmennusvaliokunnan jäsenenä
 • toimia asiantuntijana jääurheilujaoston kokouksissa

11.4 Toiminnanjohtaja

 • toimii seuran edustajana

SJL ry:n eri tilaisuuksissa

 • vastaa jäävuorojen jaosta
 • hoitaa sarjailmoittaumiset yhdessä vp:n kanssa
 • organisoi kiekkokoulut / leirit yhdessä vp:n kanssa
 • toimistotyöt
 • järjestää sisäiset koulutukset
 • hoitaa yhteydenpidon liikuntatoimeen
 • valvoo talousasioiden toteutumista seurassa
 • ohjaa jääurheilujaoston toimintaa
 • johtaa toimintaa yhdessä vp:n ja pj:n kanssa.

11.5 Seuran varustevastaava

Varustevastaava toimii jaoston puheenjohtajan alaisuudessa. Hän toimii seuran sisäisessä palvelutoimessa ja ko. henkilön onkin siksi omaksuttava palveluhenkinen asenne toimensa hoitamisessa.

Varustevastaavan valitsee tehtävään jääurheilujaosto.

Varustevastaava huolehtii seuran varusvaraston kunnosta, varusteiden kunnosta ja laadusta. Tekee itsenäisesti ehdotuksen puheenjohtajalle yhteisiin varustehankintoihin liittyvistä tarpeista hyväksytyn varustebudjetin mukaisesti.

Varustevastaavan toimenkuva

 • vastaa joukkueiden yhteisistä varustehankinnoista
 • laatii kauden alkaessa esityksen seuran varustebudjetista
 • vastaa hyväksytyn budjetin toteuttamisesta
 • suorittaa siihen liittyvät hankinnat joukkueita tasapuolisesti käsitellen
 • hoitaa seuran varusteille huoltotoimenpiteitä
 • tekee tarvittaessa joukkueille varustehuoltoa koskevia parannusehdotuksia
 • pyrkimyksenä kehittää seuran varustetoimintaa ja varustehuoltoa
 • tarvittaessa tekee ehdotuksia myös huoltajien koulutukseen

11.6 Joukkueiden vanhempainkokous

Joukkueet toimivat jaoston alaisina itsenäisinä taloudellisina ja hallinnollisina yksikköinä.

Joukkueen päätökset tehdään vanhempainkokouksessa, johon kaikilla pelaajien vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus osallistua.

Vanhempainkokous valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan tai muista joukkueen toimintaan sitoutuneista henkilöistä

 • vanhempainryhmä (C-II juniorit ja vanhemmat)
 • joukkueenjohtaja / joukkueenjohtajat
 • huoltajan / huoltajat
 • rahastonhoitajan

Toimihenkilöt valitaan kaudeksi kerrallaan.

Kaikilla kokoukseen osallistuvilla on kokouksissa puheoikeus, mutta mahdollisissa äänestyksissä 1 ääni / pelaaja. Toimihenkilöillä ei ole ääni-oikeutta, muuten kuin mahdollisen pelaajansa kautta. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä, ellei ennen äänestystä ole yksimie-lisesti päätetty muusta menettelystä.

Vanhempainkokouksen kutsuu koolle joukkueenjohtaja tai vanhempainryhmän puheenjohtaja omasta tai vanhempien pyynnöstä (kutsuttava jos 5 pelaajan vanhemmat pyytävät).

Vanhempainkokouksen toimenkuva:

 • Valmennuksesta päättävät seuran valmennus-/juniori-päällikkö ja valmentajat/ohjaajat
 • hyväksyä kauden alkaessa joukkueen toimintasuunnitelma ja siihen perustuva kauden budjetti
 • valita kauden alkaessa valmen-tajan esittämät toimihenkilöt ja lisäksi nimetä edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin

 

11.7 Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajalla on keskeinen rooli toiminnan koordinaattorina, hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan työssä korostuu kiinteä yhteistyö joukkueen muiden toimihenkilöiden, valmentajien sekä seurajohdon kanssa. Hänen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen työssään. Joukkueenjohtaja on kaikkien joukkueen toimintaan kiinteästi liittyvien tahojen luottamushenkilö. Perusedel-lytyksenä on, että häneen luotetaan. Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen ihmissuhteista ja ilmapiiristä ja on velvollinen puuttumaan havaittuihin ongelmiin heti. Joukkueen piirissä on erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mikä joukkueenjohtajan on huomioitava heitä lähestyessään.

Joukkueenjohtajan rooli on kahdensuuntainen siten, että hän on myös seuran edustaja joukkueeseen päin. Valmentajan näkökulmasta katsoen hän on tärkeä työskentelykumppani suunniteltaessa ja järjestettäessä joukkueen toimintaa, olosuhteita, resursseja ja toiminnan edellytyksiä. Joukkueenjohtajan ja valmentajan yhteistyö alkaa joukkueen toimintasuunnitelman laadinnasta jatkuen tiiviisti koko kauden ajan. Joukkueenjohtaja takaa valmentajalle työrauhan, itse valmentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu jää valmentajan tehtäväksi.

Joukkueelle voidaan valita 2 joukkueenjohtajaa jotka sopivat työnjaosta keskenään.

Joukkueenjohtajan toimenkuva:

Joukkueenjohtajan tehtävänä on laatia kirjallinen toimintasuunnitelma taloudelliset realiteetit huomioiden. Talousarvio asettaa rajoja toiminnalle ja toiminta vaateita talousarviolle. Toimintasuunnitelmassa on hyvä myös ilmaista joukkueen urheilulliset, kasvatukselliset ja opetukselliset tavoitteet sekä koulutustilaisuudet, joihin osallistutaan.

Talouteen liittyvät tehtävät

 • budjetin laatiminen ja sen toteutumisesta vastaaminen
 • varainhankinnan vastaaminen
 • rahaliikenteen valvominen
 • laskujen hyväksyminen
 • toimintasuunnitelman laatimiseen osallistuminen

Vanhempien kanssa käytävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät

 • joukkueen vanhempien toiminnan organisointi ja yhteydenpito
 • vanhempien toiminnan aktivoiminen, työryhmien muodostaminen

Tiedotukseen liittyvät tehtävät

 • joukkueen toiminnan tiedottaminen
 • kahdensuuntainen tiedottaminen joukkueen ja seurajohdon välillä

Otteluihin liittyvät tehtävät

 • pöytäkirjat
 • kotiotteluiden toimitsijoiden järjestäminen (ajanotto, kirjuri, jäähyaitio toimitsijat, vaihtoajanotto) sekä tuomarin varaaminen
 • vierasotteluiden matkajärjestelyt
 • turnaustoiminnasta vastaaminen

Harjoituksiin liittyvät tehtävät

 • harjoittelu- ja otteluolosuhteista vastaaminen

Joukkueen edustamiseen liittyvät tehtävät

 • joukkueen yhdyshenkilönä toimiminen ja vastaaminen yhteistoiminnasta eri tahojen kanssa

HUOM! Joukkueenjohtajan on saatettava toimintasuunnitelma ja talousarvio työnalle jo huhti/toukokuussa, jotta kauden alkaessa voidaan käyn-nistää toimintasuunnitelman mukainen toiminta.

 

11.8 Valmentaja

Vastuuvalmentaja/-ohjaaja vastaa joukkueen urheilullisesta toiminnasta.

Valmentajan / ohjaajan tavoitteet:

 • Säilyttää lasten innostus
 • Auttaa jokaista ohjattavaa kehittymään
 • Löytää jokaisesta ohjattavasta vahvuuksia ja kehittää niitä
 • Antaa onnistumisen elämyksiä jokaiselle
 • Kannustaa nuoria itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn

Valmentajan / ohjaajan toimenkuva:

 • Laatii valmennussuunnitelman yhdessä valmennuspäällikön kanssa.
 • Antaa kirjallista ja suullista palautetta ohjattavalleen.
 • Vastaa joukkueen harjoittelusta ja peluuttamisesta.
 • Valitsee joukkueen yhdessä valmennuspäällikön kanssa.
 • Antaa urheilullinen ja kasvatuksellinen esimerkki.

Valmennuspäällikkö tekee sopimukset seuran puolesta valmentajien / ohjaajien kanssa ja toimii heidän esimiehenään seurassa.

11.9 Huoltaja

Huoltaja toimii joukkueenjohtajan alaisuudessa ja noudattaa toiminnassaan vastuuvalmentajan ja varustepäällikön antamia ohjeita.

Huoltajan valitsee tehtäväänsä vanhempainkokous vastuuvalmentajan tai joukkueenjohtajan nimeämistä ehdokkaista.

Huoltajan tehtävänä on:

 • Vastata joukkueen varusteista ja huoltotoiminnasta.
 • Huolehtia joukkueen varustehankinnoista joukkueenjohtajan ohjeiden ja joukkueen budjetin mukaisesti.
 • Kouluttaa ja opastaa pelaajia varusteiden hankinnassa ja huollossa.
 • Vastata joukkueen lääkintähuollosta.
 • Vastata yhteistoiminnassa valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa pelaajien kasvatuksesta ja käyttäytymisestä.
 1. Ikäluokan vastuuvalmentaja

 Toimii oman ikäluokkansa valmentajien toiminnanohjaajana. Vastaa harjoittelun linjauksista ikäluokassa. Toimii seuran edustajana ikäluokan tiedotustilaisuuksissa.

Ohjaa ikäluokan joukkueiden muodostamista seuran linjausten mukaan.